Rechtsanwältin Griessl de bg

Правна информация

Тук адвокат Грийзел се старае да Ви предоставя редовно полезна информация.

Получих заповед за уволнение - какво да направя? Какво да направя, ако ме уволнят?

- Запазете спокойствие!

Загубата на работното място е шок. Важно е обаче, да не се панирате, запазете спокойствие и дейставайте разумно! Само прекратяване на трудовото отношение или заповед за уволнение, която е съобразена със законовите рамки може действително да прекрати трудовия Ви договор. Имайте предвит, че не всяко прекратяване на трудовите отношения или не всяка заповед за уволнение са съобразени със закона, тъй че си заслужава да се провери как стоят нещата във Вашия конкретен случай и да се борите за правата си!

- Не подписвайте нищо!

Много работодатели изискват да подпишете, че сте получили въпросната заповед, при това често документите съдържат и други клаузи. Не сте задължени да потвърдите получаването на заповедта със своя подпис!

Също така препоръчваме да не подписвате прибързано договори, в които се регулира прекратяването на работните Ви отношения по взаимно съгласие, без преди това да се консултирате с адвокат. Ако работодателят Ви предложи такъв, помолете го за няколко дни за размисъл.

- Важно е бързо да се запишете като безработен (търсещ работа)!

Имайте предвид, че трябва да се регистрирате лично като безработен (търсещ работа) в агенцията (Agentur für Arbeit) поне три месеца преди да Ви изтече договора. Ако научите за тези обстоятелства в по-кратък период от три месеца закона изисква да се обърнете към съответната служба в рамките на три дни. Срокът се счита като спазен и ако уведомите агенцията, назовавайки личните си данни и деня в който свършва договора Ви и същевременно уговорите час, в който на място лично се регистрирате като безработен (търсещ работа). Работодателят Ви е длъжен да Ви даде свободен ден, за да изпълните тези си задължения.

Ако сте получили заповед за дисциплинарно уволнение, може агенцията да Ви скъси помощта за безработни за срок до 12 седмици. Това решение на агенцията не зависи от това дали работодателят Ви е действал законно или не.

- Триседмичен срок за иск срещу работодателя!

Срокът за подаване на съдебен иск срещу неправомерната заповед за уволнение е три седмици, сметнати от деня на получаването му. Ако пропуснете този срок, работните Ви отношения са прекратени, дори и заповедта на работодателя Ви да е била несъобразена със законовите рамки. В изключително редки случаи закона допуска иска да се повдигне и след изтичане на триседмичния срок.

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работници, така и работодатели от различни професии в цяла Германия.

Заплащане на трудови възнаграждения по време на болнични

Какви са законните Ви права като работник (служител) в Германия в случай, че сте нетрудоспособни? Какво трябва да знаете като работодател в Германия относно трудовите възнаграждения на работниците (служителите) Ви, кагато са в болнични?

Правата и задълженията на работници и работодатели са регламентирани в така наречения Entgeltfortzahlungsgesetz, евентуално също така в съответния трудов договор, в споразумения или в браншови договори

Според § 3 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG трудово възнаграждение се заплаща при нетрудоспособност в следствие на болест по време на нетрудоспособността, когато работникът не е причинил по собствена вина нетрудоспособността си, в срок до максимално 6 седмици. Също така е нужно трудовите отношения със съответния работодател да са обосновани без период на прекъсване най-малко от 4 седмици.

Възнагражденията за този период се полагат на работници, които работят по договор, независимо дали тoй е устен или писмен и независимо от това, дали са назначени на пълен работен ден, половин работен ден или на така наречените 400 € Basis.

Често работодателите са конфронтирани със ситуацията, работникът им е в болнични, поради телесни повреди от пътно транспортно произшествие.

В такива случаи е добре да се изяснят точно обстоятелствата на казуса, защото според тях работодателят в определени случаи може да откаже да заплати въпросното възнаграждение или да иска обезщетение в размер на изплатените заплати от виновно трето лице. Ако служителят е виновен трябва да се знае в каква степен носи отговорност за злополуката и дали е бил алкохолизиран. В определени случаи работникът може да получи така наречените Krankengeld от първия ден на болестта. Когато пътното транспортно произшествие е по вина на трето лице, то следва неговата застраховка гражданска отговорност да изплати обезщетение на работодателя в размер на изплатените заплати, § 6 Abs. 1 EntgeltfortzahlungsG.

Законът изисква при нетрудоспособност незабавно да се уведоми работодателя, § 5 Abs. 1 S. 1 EntgeltfortzahlungsG. Незабавно означава при първи признаци на нетрудоспособност, като по принцип най-късно на четвъртия ден работникът трябва да представи болничен лист, ако работодателят не го изисква oще от първия ден на нетрудоспособността.

de  Препоръка към работници: Aко работодателят не Ви плаща пълната работна заплата през периода на нетрудоспособност в следствие на болест, се консултирайте с адвокат. Не споделяйте с работодателя детайли относно здравословното Ви състояние преди да сте се получили правен съвет.

de  Препоръка към работодатели: Aко не сте сигурни, дали на работника Ви му се полага възнаграждение за периода на нетрудоспособност в следствие на болест сe oбърнете към адвокат.

Интересни съдебни решения относно казуси свързани с нетрудоспособност поради болест:

- Възнаграждение за периода на нетрудоспособност не се полага на работници, които са болни в следтвие от злополука причинена при участие в особено рисков спорт.
ArbG Hagen, Urteil vom 15.09.1989, Az.: 4 Ca 648/87

- Работодателят има право да изиска от работника болничния лист от първия ден на нетрудоспособността.
LAG Köln, Urteil vom 14.09.2011, Az.: 3 Sa 5 97/11

- Работник, който ясно е заявил, че няма желание да работи повече за работодателя, няма право на възграждение по време на нетрудоспособност.
LAG Rheinland-Pfalz, Mainz, Urteil vom 20.03.2009, Az.: 6 Sa 361/08

- Mинимална работна заплата- възнаграждение при нетрудоспособност
BAG, Urteil vom 13.05.2015, Az.: 10 AZR 191/14

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работници, така и работодатели от различни професии в цяла Германия.

Работно удостоверение

Работното удостоверение трябва да бъде подписано от работодателя коректно и по обичайния за него начин.

LAG Hamm, Urteil vom 27.07.2016, Az.: 4 Ta 118/16

Работното удостоверение (свидетелство за работата на служителя) е важно за професионалната кариера на работници и служители в Германия. Според § 109 II GewO документът не бива да съдържа неща, които имат за цел да опровергаят положителната характеристика написана в самия текст или да създадат при бъдещи работодатели несериозно впечатление. Използването на така наречените „тайни кодове“ за работодатели е забранено.

По тази причина съдилищата се налага често да решават спорове между работници и работодатели относно коректното съдържание и определени формулировки в характеристиката на служители.

В конкретния случай пред втора инстанция на съда за трудово-правни спорове в Хам служителката искаше корекция на издаденото и от работодателя свидетелство, тъй като той не се беше подписал по обичайния за него начин. Подписът наподобаваше детски почерк.

След като съдът и даде право работодателят издаде нов документ, подписан с обичайния му подпис, сложен обаче не както е нормално от ляво на дясно, а от горе на долу, т.е. напречно на текста.

По мнение на съдиите така подписаното работно удостоверение е невалидно и трябва да бъде коригирано. Документът трябва да е подписан коректно, по обичайния за работодателя начин. В противен случай свидетелството прави несериозно впечатление на бъдещи работодатели и съответно може да попречи на професионалното развитие на работника.

de  Адвокат Ваня Грийзел консултира по всички трудово правни въпроси, както работодатели, така и работници от различни професии в цяла Германия.

Въпроси свързани с детски надбавки и помощи за родители в Германия

Тази статия е публикувана от адвокат Грийзел само на немски език.

Kindergeldanspruch für EU-Bürger in Deutschland

Allgemein

Das Kindergeld in Deutschland (Familienausgleich nach dem Einkommensteuergesetz) gehört seit 1996 zum Steuerrecht und wird zur Steuerfreistellung des elterlichen Einkommens in Höhe des Existenzminimums eines Kindes gezahlt.

Die Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Kindergeld stellen die §§ 32, 62 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) dar. Das Bundeskindergeldgetz (BKGG) regelt ergänzend sozialtrechtliche Kindergeldansprüche. Diese Ansprüche bestehen aber nur nachrangig.

In Sachverhalten mit EU-Auslandsbezug ist in bestimmten Konstellationen (z.B. die Kinder wohnen in EU-Ausland, die Eltern in Deutschland) auch das EU-Recht zu berücksichtigen.

Anspruchsvoraussetzungen

1.     Anspruchsberechtigter Personenkreis

Nach § 62 EStG besteht ein Anspruch auf Kindergeld, wenn ein Elternteil

- einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat oder

- im Ausland wohnt, aber in Deutschland entweder unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist oder nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wird.

Ein sozialrechtlicher Kindergeldanspruch nach dem BKGG kann nur dann bestehen, wenn ein Anspruch nach dem EStG ausscheidet. Dies kann bei Personen gegeben sein, die im Ausland wohnen und in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, aber in anderer Weise mit dem deutschen Arbeits-, Dienst- und Sozialrechtssystem verbunden sind oder Personen, die Kindergeld für sich erhalten.

Bei Sachverhalten in denen die Lebens- oder Arbeitssituation der Eltern Bezüge zu anderen Staaten der Europäischen Union aufweist, sind bei der Prüfung der Anspruchsberechtigung auch EU-Regelungen heranzuziehen, insbesondere die ab dem 1. Mai 2010 geltenden Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und die Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009.

Nach Art. 67 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 kann eine Person auch für Angehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, einen Kindergeldanspruch in Deutschland haben.

2.     Kinder, die zu berücksichtigen sind

Nach § 63 Abs. 1 S. 3 EStG sind Kinder, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder in einem anderen EU-Land haben, zu berücksichtigen.

Der Begriff „ Kind“ ist in §§ 32 Abs. 1 EStG definiert. Das BKGG enthält in § 2 BKGG eine entsprechende Regelung.

Nach diesen Normen besteht grundsätzlich für alle Kinder ab der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anspruch auf Kindergeld. Der Bezugszeitraum verlängert sich bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bei arbeitslosen Kindern, die bei einer Agentur für Arbeit im Inland oder einer staatlichen Arbeitsvermittlung in einem anderen EU-Land als Arbeitssuchender gemeldet sind. Bei Kindern, die für einen Beruf ausgebildet werden, kann Kindergeld bis zum vollendeten 25. Lebensjahr weitergezahlt werden. Für ein Kind mit Behinderung kann Kindergeld prinzipiell über das 25. Lebensjahr hinaus ohne Altersbegrenzung bezogen werden.

3.     Zusammentreffen mehrerer Ansprüche

Gem. § 64 I EStG wird Kindergeld nur einer Person gewährt. Bei mehreren Berechtigten ist die Haushaltsaufnahme Anspruchsvoraussetzung und Konkurrenzlösung. Dies gilt insbesondere auch bei Trennung oder Scheidung der Eltern sowie bei Aufnahme der Kinder in Haushalt der Großeltern.

Bei Sachverhalten mit EU-Auslandsbezug stellt sich die Frage der Kindergeldberechtigung in bestimmten Konstellationen schwierig und tückisch. Hier stellt Art. 68 die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Prioritätsregeln bei Zusammentreffen von Ansprüchen auf. Demnach richtet sich der Kindergeldanspruch nach dem Wohnort der Kinder, also bei im EU-Ausland lebenden Kindern nach ausländischem Kindergeldrecht.

Ziel dieser Prioritätsregeln ist die Vermeidung ungerechtfertigter Doppelleistungen.

In der Regel ist die Höhe des Kindergeldanspruchs in Deutschland höher als der im Ausland. Dann muss von der Familienkasse zumindest der Differenzbetrag zwischen dem ausländischen Kindergeld und dem deutschen Kindergeld gezahlt werden.

Nach Art. 60 Abs. 1 S. 2 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 ist bei der Prüfung die Situation der gesamten Familie zu berücksichtigen. Die Familienkasse lehnt in vielen Fällen den Antrag auf Kindergeld unter Verweis auf das sogenannte Obhutsprinzip nach § 64 Abs. 2 S. 1 EStG ab.

Nach bisher überwiegender Auffassung der deutschen Finanzgerichte kommt es jedoch gar nicht auf das Obhutsprinzip an, da die Person im Ausland nicht Anspruchsberechtigte i.S.d. §§ 62 ff EStG sei.

Die Frage, wie solche Fälle zu behandeln sind, ist von der Rechtsprechung nicht geklärt. Der EuGH hat mit seinen Ausführungen im Urteil vom 22.10.2015, C-C-378/14 keine endgültige Klarheit gebracht. Die Luxenburger Richter beantworteten die Vorlagenfragen nicht eindeutig und stellten nur klar, dass es der zuständigen nationalen Behörde zu bestimmen obliegt, welche Personen nach nationalem Recht Anspruch auf Familienleistungen haben. Daher wird nun dieser Fragenkomplex auf nationaler Ebene vom Bundesfinanzhof weiter zu behandeln sein. Seine Ausführungen bleiben abzuwarten.

In vergleichbaren Fällen ist zu empfehlen, Anträge auf Kindergeld zu stellen und bei einer Ablehnung von der Familienkasse form- und fristgerecht Einspruch einzulegen. Des Weiteren ist bis zur Entscheidung des Bundesfinanzhofs das Ruhen des Verfahrens zu beantragen.

 

4.     Den Kindergeldanspruch ausschließende Leistungen

Schließlich sind gem. § 65 Abs. 1 EStG kinderbezogener Doppelleistungen ausgeschlossen. In Fällen mit EU-Auslandsbezug kann ein Kindergeldanspruch jedoch bestehen. Die EU-Leistung ist anzurechnen, sodass im Ergebnis nur ein Differenzgeld gezahlt wird.

Antrag, Zuständigkeit, Verjährung

Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familienkasse schriftlich innerhalb der Festsetzungsverjährungsfrist von vier Jahren zu beantragen.

Rechtsschutz gegen die Entscheidung der Familienkasse

Die Behörde ist verpflichtet, ab Antragstellung innerhalb von sechs Monaten eine Entscheidung zu treffen. Danach kann der Antragsteller eine Untätigkeitsklage beim Gericht einreichen. Gegen die Entscheidung der Familienkasse kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden und im Fall eines Negativbescheds darüber eine Klage erhoben werden.

Rechtsprechung zum Kindergeldanspruch

1.     Bundesfinanzhof

Urt. v. 16.05.2013, Az.: III R 8/11

Kindergeld für einen polnischen Saisonarbeitnehmer

2.     Bundesfinanzhof

Urt. v. 17.10.2013, Az.: III R 22/13

Kindergeld auch für verheiratete Kinder

3.     Bundesfinanzhof

Urteil v. 18.12.2013, Az.: III R 44/12

Kindergeldanspruch bei deutschem Zweitwohnsitz- Auflösung einer Anspruchskonkurrenz zwischen deutschem Kindergeldanspruch und ausländischer Familienleistung.

4.     Bundesfinanzhof

Urt. v. 30.04.2014, Az.: XI R 24/13

Kein Kindergeld für behindertes Kind in Haft

5.     Europäischer Gerichtshof

Urt. v. 06.11.2014, Az.: Rs. C – 4/13

Regeln für den Fall der Kumulierung von Ansprüchen auf Familienleistungen

Stand: 21.12.2015

Vania Griessl
Rechtsanwältin

Полезни документи

Moлба за служебен адвокат (Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe)

Молба-декларация за детски надбавки (KG 1) на български (Antrag auf Kindergeld bulgarisch (KG 1))

Приложение дете към молбата-декларация за детски надбавки на български (Anlage Kind zum Kindergeldantrag KG 1 bulgarisch)

Приложение чужбина към молбата-декларация за немски детски надбавки (KG 51) на български (Antrag auf deutsches Kindergeld im Ausland KG 51 bulgarisch)

Тук адвокат Грийзел се старае да Ви предоставя редовно полезни документи.


FAQ - Често задавани въпроси

На следващите редове ще намерите отговори на често задавани въпроси от клиентите, които търсят адвокат с български език в Германия или се нуждаят от правни съвети от български адвокат в Германия.

Първото телефонно информативно запитване към адвокат в Германия по телефона безплатно ли е?

Да, но имайте предвид, че адвокатът може да даде по телефона само информация дали може да поеме съответния казус и колко ще струва услугата. Ние не даваме правни съвети по телефона без да сме получили документацията по казуса и съответно проверили всички правни аспекти за действие. Това съответно се заплаща в рамките на първоначална консултация.

Колко струва консултацията при адвокат в Германия?

Таксата за първоначална консултация струва за потребители до максимум 190 € без данък.

След подробно разяснение на проблема Ви и преглед на всички документи адвокат Грийзел Ви дава точна и ясна юридическа преценка на случая и алтернативи за действие.

Ако упълномощите адвокат Грийзел да Ви представлява извънсъдебно или съдебно, тогава част от тази такса се присмята към съотвентния хонорар, тоест не се налага да плащате повече.

Какъв е хонорара на адвокат в Германия?

Хонорарът, който получава един адвокат за работата си е регламентиран в закона за възнаграждения на адвокатите (RVG). Сумата се определя според стойността на правния спор, тоест на предмета, станал повод за конфликт. Алтенативно може да се направи споразумение за хонорар за действително употребено време на адвоката за работата по казуса във формата на почасов хонорар или фиксиран хонорар.

Нямам пари, а имам спешно нужда от адвокат в Германия?

В случай, че имате ниски доходи и нямате възможност да платите адвокатските и съдебни разходи, не бива да се отказвате от възможността да се консултирате с адвокат.

Вие може да подадете молбата за подпомагане при нужда от правна помощ в районния съд по местоживеене, така наречената Beratungshilfe.

Ако молбата Ви бъде удоволетворена, таксата за консултация се плаща от съда, Вие трябва да заплатите допълнително само 15 €.

При съдебни дела се подава съответно молба за служебен адвокат, така наречената Prozesskostenhilfe. Това означава, че съдът поема разходите по делото и хонорара на Вашия адвокат. В случай, че загубите делото, трябва да платите адвокатския хонорар на противника. Този риск го няма в трудовоправните спорове на първа инстанция.

Мога ли да прекратя работните си отношения устно?

Прекратяването на трудовия договор в Германия може да стане само писмено, като документът трябва да бъде подписан собственоръчно . Това важи както за прекратяване на договора от стана на работодател, така и за прекратяване от страна на работник. Устното прекратяване на договора, както и уведомяване за напускане по имейл, факс или телефон е невалидно. Работните отношения в тези случай не са приключени.

По какъв начин е най-добре да се пусне уведомението за приключване на трудовия договор?

Този въпрос е особено важен както за български работодатели, които искат да уволнят работник в Гермаия, така и за български работници в Германия, които искат да приключат редовно своите трудови отношения и избегнат евентуални парични глоби и наказания наложени от работодателя.

Като адвокат в Германия препоръчвам документът за прекратяване на трудовия договор да се предаде при възможност лично, в присъствие на свидетел или да се пусне в пощенската кутия от/с трето лице като свидетел. Вариант е и изпращане по пощата на правилния адрес с така нареченото Einwurf Einschreiben. Бележката с номера от пощата се запазва, като доказателство, че документът се изпратен. Съответно може да проверите с номера на нея и кога е пуснат в пощенската кутия на подателя. От този момент важи като получен. Kaто адвокат в Германия в такива случаи не препоръчвам използването на услугата Einschreiben mit Rückschein. Рискът е, че ако пощальонът не срещне лично получателя на адреса, оставя само известие за пратка, която трябва да бъде взета от пощенскта станция. Кога и дали съответния получател ще я вземе остава в такъв случай риск на подателя.

Не трябва ли в уведомението за приключване на трудовия договор да са назовани причините?

По принцип не е задължително да се пишат причините за дисциплинарното уволнение (LAG Mainz, Urteil vom 12.08.2016, 2 O 329/13) или приключване на трудовия договор с определен срок. Ако трудовия или браншов договор го изискват, тогава обаче трянба да бъдат вписани. Също така в определени случаи работникът може да поиска писмено обосноваване на причините от страна на работодателя.

Кои работници имат специална защита от закона срещу освобождаване от работа?

Законът защитава така наречените специални групи работници, инвалиди, бременни, родители в майчинство, членове на работническия съвет или обучаващи се.

Ако принадлежите към някоя от тях и работодалят Ви освободи от работа, трябва задължително да обсъдите казуса с адвокат в Германия, адвокат по трудово право.

Вярно ли е, че след 6 месеца работа в една фирма съм защитен от закона?

Законът предвижда след този период защита за всички работници (независимо дали са Vollzeit, Teilzeit или Minijob), в предприятия които имат редовно повече от 10 работници (преди 01.01.2014 редовно повече от 5). Защита значи, че се изисква причина по закона KSchG за да Ви освободят от работа.

Могат ли да ме уволнят докато съм в болнични? Мога ли да уволня болен работник?

Като адвокат в Германия, които се занимава преобладаващо с трудово правни проблеми, мога да кажа, че заблудата, че не мога да пратя заповед за уволнение или известие за прекратяване на трудовите отношения на работник в болнични, е доста разпространена, както сред немски, така и сред български работници и работодатели.

Разбира се, че всеки работодател може да прати такъв документ на работник в болничен. Тоест работникът не може да се „спаси“ от дисциплинарно уволнение или освобождаване от работа например преди да свърши изпитателния му срок като вземе болнични. Съвсем друг е юридическия въпрос, дали това уволнение или известие е съобразено със закона, т.е. правомерно.

Задължен ли съм да се подпиша, че потвърждавам получаването на документа за освобождаване от работа?

Не!Много работодатели изискват да подпишете, че сте получили въпросната заповед, при това често документите съдържат и други клаузи. Не сте задължени да потвърдите получаването на заповедта със своя подпис!

Горе споменатата информация е обща и не замества консултацията при адвокат в Германия. За повече информация може да се обърнете към адвокат в Германия.